Skip to main content

Durant dècades he organitzat mosaics urbans com a projectes artístics basats en el treball comunitari i que tenen com a fil conductor el mosaic.

El treball comunitari en un mosaic urba és una manera de participació conjunta de les persones que pertanyen a un grup o col·lectiu determinat.
Podem considerar-lo el motor que posarà en marxa una ciutadania activa i nous models de convivència i sostenibilitat

Mosaics Urbans

El murals elaborats a les escoles han sigut elaborats per tot l’alumnat i s’han penjat als patis, menjadors i als accessos. Els murals confeccionats per organismes públics han sigut elaborats per la ciutadania o col·lectius molt concrets i s’han ubicat a places i jardins tant de Barcelona com de municipis propers a la ciutat. Els murals realitzat per empreses dintre de les activitats teambuildings han sigut elaborats pels treballadores i directius i s’han ubicat a les seus centrals corresponents. Tots els murals han deixat una petjada i una experiència molt satisfactòria als participants dels grups.

L’elaboració de un mosaic consisteix:

En primer lloc, trobar i consensuar, mitjançant diàlegs i taules de debat, la temàtica central del mural. Es buscaran temes entre els interessos e inquietuds dels participants i entre les propostes socials, solidaries i creatives del centro educatiu. També s’elaborarà un diari o memoràndum, escrit o audiovisual, on quedi reflectit i documentat totes les etapes del procés del mural i de la experiència que ha viscut tot el grup durant el procés d’elaboració del mural.

En segon lloc, elaborar el disseny que reflectirà el tema del mural. Es tindrà en compte les particularitats que té aquesta tècnica artística mil·lenària. Realitzar el traspàs i preparar els materials necessaris per poder treballar sobre el disseny. En el disseny es tindrà en compte l’elecció d’imatges i  textos per completar el disseny.

En tercer lloc, aprendre les diverses tècniques de mosaic. Es realitzaran cursos de Mosaic Roma, Mosaic Modernista i Trencadís. En aquests cursos, els participants descobreixen i potencien noves habilitats. I ens referim tant en el camp artístic com a les relacions personals.  Aprenen o descobreixen habilitats socials, noves actituds de consens e integratives, nous coneixements creatius e inclús noves formes d’emprendiment que poden desenvolupar com viabilitat professional.

En quart lloc, tallar totes les peces de ceràmica vidriada: rajoles. Preparar i col·locar tots els materials necessaris per elaborar la base del disseny, on anirà el mosaic.

En cinquè lloc, retallar les diferents àrees del mural i preparar-les pel trasllat. Preparar els materials que facilitaran la col·locació del mural. Començar la col·locació en el lloc assignat i acabar amb la limpieza i poliment del Mosaico.

I, per últim, preparar la inauguració del mural. Elaborar el memoràndum i cartells d’inauguració, fer difusió a les xarxes socials, medis de comunicació o a la revista de l’escola. Preparar el lloc on s’acollirà les persones que assistiren a l’esdeveniment.

Altres consideracions

Quan els grups que participen son grups heterogenis, es recomana buscar imatges i temes pel mural sense contingut polític, religiós o que representin el conflicte social latent.

Es pretén buscar un punt o tema consensuat. No podem oblidar-nos  de la finalitat principal del projecte: el treball en equip i la creació de sinergies. Així com el rescat del grup, col·lectiu o comunitat, para sí mateixa, pel seu entorn i per la societat.

¿Quin es el resultat d’aquestes accions comunitàries?  ¿quins son els beneficis?

Projectes: S’aconsegueixen realitzar activitats i accions: dinamitzadores, creadores de consciencia, promotores d’actituds i comportaments empàtics i solidaris. I també activitats constituents de comunitats empàtiques i respectuoses.

Comunitats: Els grups o col·lectius participants canvien la seva actitud i també canvia la visió que te la societat vers ells. Tenim que parlar de l’aparició de comunitats més actives, sensibles, solidaries, reforçades. Grups més integrats des del punt de vista educatiu i social. Son comunitats mes respectades i respectuoses, compromeses, amb forts llaços de col·laboració i unió. Amb major autoestima i capacitat de comunicació. Amb mes possibilitats de vinculació al territori habitat, al barri o a l’escola. Creadores de sinergies amb companys de treball, de classe o veïns del barri. Valorades i formant part, en igualtat de condiciones

Territoris i espais: Els llocs on s’ubiquen els murals son espais revaloritzats, respectats i cuidats per part de tothom. Son terrenys o territoris recuperats per a us públic i que tenen un caràcter estètic i provocador. Revertint directament en una millora en la qualitat de vida urbana, escolar o laboral de la comunitat present en aquests territoris.

El Mosaic es un art democràtic amb un llenguatge universal. Un art sostenible i accessible a tots els nivells socials i econòmics.

Marta Eri Rufat

Un art que pertany a la nostra cultura mes moderna i antiga. No podem oblidar-nos de la nostra tradició romana, grega i àrab, present durant segles y que han marcat la nostra historia i cultura.

L’art en general i el Mosaic en particular, son la clau de la educació dels homes i dones que formaran la societat del futur.

Marta Eri Rufat

 

Marta Eri Rufat
Historiadora | Arqueóloga | Restauradora de Mosaico